Regulamin SU

  

I. Samorząd uczniowski

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.

2. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.

 

II. Nazwa Reprezentacji uczniów

1. Samorząd uczniowski wybiera swoją reprezentację, która przyjmuje nazwę: Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

 

III. Cele Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Reprezentowanie wszystkich uczniów szkoły.

2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

5. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.

 

IV. Zadania Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Współudział w tworzeniu warunków życia wewnątrz klasowego.

2. Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za postępowanie swoje i kolegów.

3. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

4. Organizowanie akcji zarobkowych i gospodarowanie własnym funduszem.

5. Wzbogacanie tradycji oraz ustalenie norm i zwyczajów w szkole.

6. Planowanie i organizowanie imprez rozrywkowych dla uczniów.

7. Włączanie się do masowych akcji dobroczynnych i ekologicznych.

 

V. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory odbywają się raz na dwa lata.

2. Raz w roku, w pierwszym semestrze odbywają się wybory uzupełniające.

3. Wybory odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

VI. Organy Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. W skład reprezentacji samorządu uczniowskiego wchodzi:

a) Przewodniczący;

b) Zastępca przewodniczącego;

c) Sekretarz;

d) Skarbnik;

e) Członkowie samorządu, którymi są przedstawiciele wszystkich klas.

2.  Samorząd uczniowski do realizacji konkretnych celów może utworzyć  sekcje i powołać  do udziału w nich innych uczniów szkoły.

 

VII. Planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Zebranie ogólne zwołuje się 2 razy w roku. Biorą w nim udział: członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego i członkowie samorządu.

2. Pozostałe zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwoływane są w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. Zabrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego są protokołowane przez sekretarza prezydium. Do protokołu dołączona jest lista obecności.

4. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego raz w roku przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności i informuje o stanie kasy samorządu.

 

VIII. Prawa i obowiązki Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

a) Organizacji życia szkolnego z możliwością organizowania i zaspokajania własnych zainteresowań.

b) Organizowania działalności rozrywkowej, kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.

c) Redagowania gazetek i audycji radiowych.

d)  Informowania całej społeczności uczniowskiej o swoich programach, opiniach i problemach.

e) Wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu.

f) Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.

g) Udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary lub zmiany kary.

h) Prawo wyrażania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela.

i) Prawo opiniowania decyzji Dyrektora Zespołu dotyczących skreślenia z listy uczniów.

j) Przedstawiania dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

k) Udział w opracowaniu regulaminu szkoły.

l) Dysponowania, w porozumieniu z opiekunami, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu wypracowanymi przez młodzież.

2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest:

a) Informowanie na bieżąco społeczności szkolnej o swoich decyzjach i poczynaniach.

b) Utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organizacjami uczniowskimi.

c) Uwzględnianie w swoje działalności życzeń ogółu uczniów.

d) Poszanowanie godności osobistej i dobrego imienia nauczycieli oraz swoich kolegów.

e) Sumienne i systematyczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez koleżanki i kolegów.

 

IX. Fundusz Samorządu Uczniowskiego

1.Fundusz samorządu uczniowskiego może być tworzony:

a) Z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę.

b) Z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez.

c) Z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych.

d) Ze środków przekazywanych przez instytucje i prywatne osoby.

2.Operacje finansową i dokumentację prowadzi zgodnie z obowiązującymi zasadami osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.